Kategóriák

Meglepkék ADVENTI nyereményjáték!

”Meglepkék ADVENTI nyereményjáték” című üzenőfali nyereményjáték részvételi feltételei és szabályzata.

Adventi naptár

Meglepkék.hu-Élmény, Ajándék, Libabőr

1. A játék és a szervező 

Jelen szabályzat az Extrém Élményajándékok Kft  (1095 Budapest, Boráros tér 7. Duna ház 1.em.., adószám: 25567838-2-43, továbbiakban: Szervező) által kezelt, karbantartott https://www.facebook.com/meglepkek/Facebook oldalán futó „Meglepkék ADVENTI nyereményjáték” című  üzenőfali nyereményjátékra vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel. 

 

2. Kik vehetnek részt a Játékban? 

· A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó, természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos). 

· Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. 

· Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. 

· A Játékban a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. 

· A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. 

· Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. 

· A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

3. A Játék időtartama, menete 

A Játék időtartama: 2017.12.01 - 2017. 12. 23. 

Sorsolás: Minden nap 17-19 h között

Nyertesek száma: 23

Eredményhirdetés: Minden nap 17-19 h között

 

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre, az Meglepkék Facebook oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia (kommentelnie kell a játékfelhívés posztját a megadott határidőn belül, úgy, hogy a hozzászólásában tageli azt a személyt vagy személyeket akiknek szánná az aznapi Adventi Élményt, ha őt sorsolnánk ki.

 

4. Nyeremény, nyertes 

A Játék során az alábbi nyeremények kerülhetnek kisorsolásra, a nyertes választásától , hogy melyik nap játszik (hozzászólásától) függően.

Egy játékos akár minden nap játszhat és akár 1-nél többször is nyerhet, ezt nem korlátozzuk a sorsoló programnál. Minden nap mindenki ugyan olyan eséllyel nyer a résztvevők közül.

 

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható. 

 

A nyertest gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva az alábbi programmal végezzük: www.facebooknyertes.com 

A nyertes nevét az Extrém Élményajándékok Kft (Meglepkék.hu - Élmény, Ajándék, Libabőr) Facebook oldalán tesszük közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 10 órán belül. 

A Szervező az Játék nyertesét a poszt alatti hozzászóláson keresztül is értesíti.

A Játékban pótnyerteseket nem hirdetünk, a nyertes kiesése esetén a díjat egy későbbi játék során sorsoljuk ki. 

A nyertes nem jogosult a nyereményátvételére, ha: 

· a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét; 

· az értesítő levélre 5 munkanapon belül nem válaszol; 

· bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot; 

· egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert; 

· egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja; 

· jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti. 

5. Nyertes értesítése 

A nyertessel 5 munkanapon belül Facebook üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük vele a nyeremény átvételének részleteit. 

A nyertessel való kapcsolatfelvételt a Játékról szóló Facebook bejegyzés alatti névre hivatkozással (@nyertes_neve) is segítjük.

Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására. 

Amennyiben a nyertes nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet (például adóazonosító jel) nem hajlandó a Megbízott rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére. 

6. Nyeremény kézbesítése 

A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel Facebook üzenetben egyeztetjük. 

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. 

7. A Szervező felelőssége 

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. 

8. Adatkezelés és adatvédelem 

8.1. Tájékoztatás 

A Játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelenszabályzatban részletezett célra használjuk. A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. 

Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni. Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról. Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a 8.2 pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli. 

A Szervező adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-83110/2015. 

8.2. Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, 

· hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím, adóazonosítójel), a Szervező a nyeremény kézbesítése céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje,

· feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) a jelen Játék lebonyolítása során a nyeremények kézbesítése céljából felhasználja.

· A személyes adatokat a Szervező kizárólag a nyertes Játékosokkal történő kommunikációra használja. 

· Játékban való részvételével kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertes lesz, akkor az Adatkezelő a fenti pontokban meghatározottakon túl a Játékos Facebook felhasználói nevét nyilvánosságra hozza az Meglepkék hivatalos Facebook oldalán.

9. Kizárás 

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. 

Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból. 

10. Vegyes rendelkezések 

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra. 

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A Szervező teljes körűen mentesíti a Facebookot minden játékra jelentkező és abban részt vevő részéről jövő, a játékkal kapcsolatos igénnyel szemben, és elismeri, hogy a Facebook a promóciót nem támogatja, nem hagyja jóvá és a promóció nem kapcsolódik a Facebookhoz. 

Akkor Éljen a Karácsonyi készülődés! Kezdődjön a játék!

Üdvözlettel:
Meglepkék.hu Csapata

Facebook
Az oldal tetejére